Juridisk friskrivning

1. PRIVAT POLICY - UPPGIFTER OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I ENHET ARTIKEL 13 I LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 196/2003

Denna sekretesspolicy är upprättad av Piaggio & C. S.p.a. även på uppdrag av sina intresseföretag ("Piaggio Group" eller "Company"). Det beskriver förfarandena för behandling av personuppgifter som tillhandahålls av eller samlas in från registrerade eller oregistrerade användare ("en Användare" eller "flera Användare") på webbplatsen www.it.piaggio.com och de tematiska minisiterna som är tillgängliga via den och/eller på Piaggio-domäner ("Webbplats"). Syftet med sekretesspolicyn är att informera Användare om vad personuppgifter om dem samlas in, hur och för vilka ändamål den används, vilka tredje parter som har tillgång till denna information och hur användaren kan komma åt, uppdatera, korrigera eller avbryta deras personuppgifter.

Identifieringsuppgifterna som tillhandahålls av användaren vid registrering på webbplatsen och/eller prenumeration på de tjänster, initiativ och kampanjer som publiceras och/eller automatiskt genereras som ett resultat av användarens åtkomst till webbplatsen kommer att behandlas av Piaggio-gruppen, vilket kan Inkludera överföring till tredje part i enlighet med principerna om dataskydd enligt italiensk lagstiftningsdeklaration 196/2003 - Italienska dataskyddslagen ("lagen"), europeisk lagstiftning och andra gällande bestämmelser. I denna sekretesspolicy betyder "Personuppgifter" den information som används för att entydigt identifiera en fysisk användare. Information som inte anses vara "personuppgifter" enligt gällande lagstiftning kommer också att behandlas som personuppgifter om denna information är strikt kopplad till personuppgifter.


1.1 Datastyrare och dataprocessorer

Dataidentfieraren är den ansvariga parten, bland annat för beslut om databehandling och metoder och de använda instrumenten, inklusive säkerhetsfrågor. Dataprocessorn är den part som utses av datakontrollern för att behandla personuppgifterna på dess vägnar.

Datakontrollerna är:
a) Den ansvarige som nominerad av bolagets styrelse, med säte i Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio 25
b) de företag som tillhör Piaggio-koncernen, som får tillgång till användarnas personuppgifter beroende på de tjänster de erbjuder

Den tredje partern som anges i punkt b ovan som tar emot användarnas personuppgifter, bearbetar den i egenskap av datakontrollanter, i enlighet med gällande sekretesslagar och för de syften som fastställs här.

Piaggios dataprocessor, utsåg enligt artikel 29 i lagstiftningsdekret 196/2003, som användare kan kontakta när som helst för att utöva sina rättigheter enligt artikel 7 i lagdekret 196/2003, är nuvarande chef för juridiska och företagsavdelningen. Begäran kan skickas till Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italien, eller via e-post till privacy@piaggio.com.

En fullständig lista över dataprocessorerna är tillgänglig på begäran via post till Piaggio & C. S.p.a., Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italien, eller via e-post till privacy@piaggio.com.


1.2 Syftet med databehandling och tillhandahållande av personuppgifter

När en användare bläddrar på webbplatsen samlas följande information automatiskt: webbadressen till den webbplats från vilken användaren kom till webbplatsen och/eller som användaren fick åtkomst till när han lämnar webbplatsen IP-adressen till användarens dator; typ av operativsystem och webbläsare som användaren använder och om det är en mobilenhet, identifieringen av den enhet som används, operativsystemet som de använder och namnet på internetleverantören för enheten "browsing data"). Deras överföring till webbplatsen är implicit för hur informationssystemet fungerar som hanterar webbplatsen och användningen av typiska internetkommunikationsprotokoll. Dessa uppgifter används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och raderas omedelbart efter behandlingen. Browsing Data kan användas för att kontrollera ansvaret vid datorbrottslighet begåtts mot eller via webbplatsen. Trots detta är data lagrade för den tid som fastställs enligt gällande lagstiftning och för den tid som strikt krävs för att ge användaren den nödvändiga servicen och säkerställa överföring av kommunikation.

Med förbehåll för användarens förhandsgodkännande kan webbplatsen samla och bearbeta geografisk lokaliseringsdata ("geografisk platsdata") på en icke-kontinuerlig basis för att tillhandahålla och förbättra de tjänster som användaren har begärt.

Piaggio Group samlar också in och behandlar personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användare när de interagerar med webbplatsens funktioner och med de tjänster som erbjuds, till exempel om registrering med webbplatsen och/eller gemenskapen av varumärket Piaggio som användaren tillhör och/eller Användarens deltagande i kampanjer eller andra initiativ som sker via webbplatsen, till exempel prisdragningar. Specifikt kommer Piaggio att bearbeta denna information:

a) För att tillhandahålla de begärda tjänsterna, kontrollera kvaliteten på de erbjudna tjänsterna och uppfylla alla redovisnings- och skatterelaterade rättsliga krav.

b) uteslutande om uttryckligt samtycke ges för kommersiella ändamål, marknadsföring och marknadsföring på nätet och offline samt för att genomföra marknadsundersökningar och statistiska undersökningar som att övervaka kundernas tillfredsställelse med Piaggio-produkter och tjänster och/eller andra företags Piaggio-gruppen eller skicka teknisk eller marknadsföring information om produkter och tjänster som erbjuds av Piaggio och/eller andra Piaggio-koncernföretag och/eller av Piaggio-gruppens återförsäljare och/eller distributörer. Informationen kan meddelas till andra företag i Piaggio-gruppen och/eller till specialiserade företag (förutsatt att de antar datasäkerhets- och skyddskriterier i enlighet med gällande lagstiftning) för de ändamål för vilka informationen samlades in.

Att samtycka till personlig databehandling för de ändamål som anges i punkt a) är frivilligt men nödvändigt för att få tillgång till de tjänster, erbjudanden som Piaggio på sin hemsida meddelat Om användaren inte lämnar denna information kommer det att vara omöjligt för Piaggio att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Att samtycka till personlig databehandling för de ändamål som anges i b) är frivilligt och om inte det gör det kommer det inte att hindra tillträde till de erbjudna tjänsterna och kampanjerna.

1,3. Upplämnande av personuppgifter

Utan att det påverkar kommunikationen i syfte att överensstämma med skyldigheter enligt gällande lagar eller andra författningar, till exempel vid rättsliga förfaranden, domstolsförfrågningar och andra behöriga myndigheter eller som ett resultat av andra lagliga skyldigheter, för att försvara webbplatsen och rättigheter och intressen hos Piaggio kan personuppgifterna överföras i syfte att:

(i) parterna agerar som interna dataprocessorer eller dataprocessorer som är externa till datakontrollörens organisation eller personer som ansvarar för bearbetningen. Specifikt kan uppgifterna lämnas till anställda eller samarbetspartners som arbetar i de företagsenheter som är inblandade i att tillhandahålla de tjänster som erbjuds från tid till annan av Piaggio och till personer i de företag som utses som dataprocessorer för att utföra marknadsförings- och marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av Data Kontroller;

(ii) organ, myndigheter, offentliga institutioner, banker, kreditinstitut, yrkesverksamma och/eller oberoende samarbetspartners, inklusive om de är organiserade som en förening, som hjälper Piaggio med juridisk, skattemässig, social trygghet, bokföring och/eller organisatoriska frågor, affärspartner under förutsättning att den senare antar dataskyddsarrangemang i enlighet med gällande bestämmelser).

Personuppgifterna kan också lämnas till tredje part i händelse av fusioner, förvärv eller försäljning av verksamheten eller någon affärsenhet av Piaggio. Dessa tredje parter kommer endast att tillhandahålla den information som krävs för att utföra sina uppgifter. Tredje parten åtar sig att använda den information som mottas enbart för de ovan angivna behandlingssyfte, och för att hålla det konfidentiellt och säkert, och till respektive tillämplig lag om integritet och eventuella instruktioner från Piaggio.

De tredje parter som tar emot användares personuppgifter har sitt säte i Europeiska unionen och kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med gällande bestämmelser om integritet för de syften som beskrivs här.

1.4 Överföring av data till länder utanför Europeiska unionen

Användarens personuppgifter kan överföras utomlands, i enlighet med gällande lagar och förordningar, inklusive till länder utanför Europeiska unionen som säkerställer tillräckliga skyddsnivåer, där företaget har egna intressen.

1.5 Metod för databehandling

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med juridiska krav, vilket säkerställer fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i italienska och europeiska lagar, avtalsbestämmelser och bestämmelser. Uppgifterna kommer att behandlas i tryckt och elektronisk form med hjälp av metoder som är strikt kopplade till ovan angivna syften och i alla fall på ett sätt som garanterar datasäkerhet och sekretess i enlighet med bestämmelserna i artikel 31 och efterföljande lag och Tekniska föreskrifter - Bilaga B till nämnda lag. Uppgifterna kommer att behållas under en period som är nödvändig för de ändamål för vilka den har samlats och i vilket fall som helst för den tid som fastställs genom lagstadgade och skattebestämmelser.

1.6 Data om minderåriga

Piaggio tillåter inte minderåriga under 16 år att lämna personuppgifter.
Personuppgifter för användare under 16 år behandlas endast av Piaggio med samtycke från en av sina föräldrar eller den person som är lagligt ansvarig för den mindreåriga.


1.7 Användarrättigheter

Artikel 7 i italienska lagstiftningsdekretet 196/2003 ger användarna särskilda rättigheter. Användaren har i synnerhet rätt att bekräfta att deras personuppgifter finns eller annars, även om de ännu inte är registrerade, och att sådana uppgifter ska tillhandahållas på ett begripligt sätt. Användaren kan också fråga om uppkomsten av data, samt tillvägagångssättet, syftet med och sättet att behandla det med elektroniska instrument samt identifieringen av den registeransvarige, dataprocessorn och representanten inom statens territorium och av parter/kategorier till vilka uppgifterna kan avslöjas eller som kan bli medvetna om uppgifterna i deras egenskap av utsedd representant i staten samt av dataprocessorer och personer som ansvarar för behandlingen.

Användaren kan kräva (i) annullering, anonymisering eller blockering av data som har behandlats olagligen, inklusive data vars lagring inte är nödvändig för de ändamål för vilka de har samlats in eller bearbetats senare, (ii) uppdatering, korrigering eller, vid behov, komplettering av uppgifterna, iii) intyga att ovannämnda transaktioner har anmälts till de parter till vilka eller vilka uppgifterna meddelades, om inte detta krav är omöjligt eller innebär en uppenbart oproportionerlig ansträngning jämfört med den rättighet som ska skyddas

Användaren kan invända, helt eller delvis:
a) på legitima grunder, för behandling av deras personuppgifter, även om sådana uppgifter är viktiga för insamlingens syfte,
b) behandling av deras personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller marknadsundersökning eller kommersiell kommunikation.

1.8 Spridning av data

Användarens personuppgifter kommer inte att sprida eller kommuniceras till tredje part förutom de som anges här.
Men vissa personuppgifter som användarens smeknamn och/eller bild eller annan information som offentliggörs av användaren i sin profil och/eller i kommunikation via bloggar och / eller samhällen görs tillgänglig och sprids till andra användare när användaren väljer att delta i sådana initiativ (bloggar och/eller samhällen).
Personuppgifterna som tillhandahålls av användaren kan också spridas under specifika initiativ (till exempel online prisdragningar och/eller tävlingar).

1.9 Tillämplig lag

Denna sekretesspolicy regleras av italiensk rätt och i synnerhet av den italienska lagen om uppgiftsskydd som reglerar behandling av personuppgifter - inklusive utomlands - av någon person eller enhet som är bosatt eller har säte i Italien eller använder sig av instrument i Italien. Lagen garanterar att behandlingen av personuppgifter utförs med respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och värdigheten, särskilt när det gäller sekretess, personlig identitet och rätten till skydd av personuppgifter.

1.10 Ändringar och uppdateringar av sekretesspolicyen

Piaggio kan ändra eller helt enkelt uppdatera hela eller en del av denna sekretesspolicy med hänsyn till ändringen av de lagar och förordningar som reglerar detta ämne och skyddar dina rättigheter. Ändringar och uppdateringar av sekretesspolicyen kommer att meddelas användare på webbplatsens hemsida så fort de antas och kommer att vara bindande när de har publicerats på webbplatsen i det här avsnittet. Vi ber därför användare att komma åt det här avsnittet regelbundet för att se över den senaste och uppdaterade sekretesspolicyen.

2. COOKIES POLICY

Information om användningen av cookies

Vi meddelar härmed att Piaggio använder "cookies" för att göra webbläsningsupplevelsen bättre för alla användare som besöker webbplatsen.

En cookie är en liten fil som webbplatsen överför till användarens webbläsare, där de lagras för att vidarebefordras till webbplatsen vid nästa besök av samma användare.

Cookies används för olika ändamål som: Kör datorautentisering, Sessionsspårning, lagring av information om specifika konfigurationer av användare som använder servern.

Cookies gör att webbplatsen kan komma ihåg användarens data för besökets längd eller nästa besök, så att användaren kan bläddra mellan sidorna effektivt, lagra användarens inställningar och låta användaren interagera med sociala nätverk som Facebook, Google+, Instagram och att erbjuda Google Maps tjänster.

I alla fall behandlas besökarnas data på ett anonymt, aggregerat och obekräftat sätt och kommer inte att användas för överföring av personuppgifter eller för att skicka personlig annonsering, och systemen används för att spåra och profilera användaren.

Vi meddelar härmed att vissa åtgärder inte kan utföras utan att använda cookies ("tekniska cookies"), vilket i vissa fall är tekniskt nödvändiga.

Cookies kan också användas för att lagra användarens inloggningsdata och känner därför automatiskt till användaren (gör det onödigt att logga in varje gång användaren öppnar webbplatsen).

Uppgifterna behandlas med hjälp av elektroniska eller i alla fall automatiserade, datoriserade eller telematiska enheter, med användning av tillvägagångssätt som är strikt kopplade till ovan angivna syften och, i vilket fall som helst, för att säkerställa datasäkerheten och konfidentialiteten.

Enligt gällande lagstiftning i Italien krävs inte uttryckligt samtycke för användning av cookies. Särskilt så kallade "tekniska" cookies, det vill säga de som används för det enda syftet att utföra överföring av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät, eller så strängt nödvändigt att tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärs av användaren, kräver inte sådant samtycke. Dessa är med andra ord cookies som är väsentliga för webbplatsens funktion eller som är nödvändiga för att utföra uppgifter begärda av användaren.


Tekniska cookies

Den italienska myndigheten för skydd av personuppgifter anser följande cookies som tekniska, som inte kräver samtycke för deras användning:

"Analytics cookies" när de används direkt av webbplatsoperatören för att samla in information, i samlad form, antal användare och hur de besöker webbplatsen,

surfing eller session cookies (att logga in, göra ett köp, etc.),

funktionalitetskakor, som tillåter användaren att bläddra enligt en uppsättning av valda kriterier (till exempel språk, de produkter som valts för inköp) för att förbättra tjänsten som gjorts till samma.

Profilering av cookies

Å andra sidan krävs samtycke för så kallade profileringscookies, dvs de som syftar till att skapa profiler angående användaren och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som demonstreras av detsamma medan du surfar på internet.

Tredje part cookies

När du surfar på webbplatsen kan användaren också ta emot cookies från olika webbplatser eller webbservrar ("cookie från tredje part") som kan innehålla vissa element (t.ex. bilder, kartor, ljud, specifika länkar till sidor på andra domäner) på webbplatsen som Användaren besöker. Dessa cookies ställs in av en annan webbplats än den som för närvarande besöks.


Blockera cookies

Användare kan välja vilka cookies som tillåts genom lämplig procedur som anges nedan, samt godkänna, blockera eller ta bort (helt eller delvis) cookies genom specifika funktioner i webbläsaren: Om allt eller några cookies är inaktiverade, det är möjligt att webbplatsen inte kommer att vara tillgänglig eller att vissa tjänster eller vissa funktioner på webbplatsen inte är tillgängliga eller inte fungerar korrekt och/eller användarna kan tvingas ändra eller manuellt ange viss information eller preferenser varje gång de besöker webbplatsen .

Om du vill ändra dina cookieinställningar finns det korta instruktioner nedan om hur du gör det i de fyra mest populära webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer

Klicka på ikonen "Verktyg" i övre högra hörnet och välj "Internetalternativ". I popup-fönstret välj "Sekretess". Här kan du justera dina cookieinställningar.

Google Chrome

Klicka på ikonen "skiftnyckel" i övre högra hörnet och välj "Inställningar". Välj sedan "Under huven" och ändra inställningarna i avsnittet "Sekretess".

Mozilla Firefox

Välj "Alternativ" i rullgardinsmenyn i övre vänstra hörnet. I popup-fönstret välj "Sekretess". Här kan du justera dina cookieinställningar.

Safari

Välj "Preferences" i rullgardinsmenyn i övre högra hörnet. Välj "Säkerhet" och här kan du justera inställningarna för dina cookies.

Som redan planerat i bannern som visas omedelbart när du besöker webbplatsen kan samtycke till användningen av alla cookies göras av användarna genom att välja den virtuella acceptknappen (t.ex. en OK, en kryssning, etc.) eller genom att fortsätta bläddra i webbplats (t ex ignorerar banderoll/popup och utför ytterligare operationer). Användare kommer också ha fri tillgång till länken för utökad information, kompletterad med all information om cookie (beskrivning, syfte och lagring), där webbplatsens besökare endast kan ge samtycke för vissa kategorier av cookies.


Typer av cookies

För att säkerställa korrekt cookie-hantering samt medvetet samtycke till användningen eller på annat sätt ges en sammanfattning nedan för de olika kategorierna av cookies.

1) Tekniska cookies

Dessa cookies är väsentliga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies innehåller de som låter användaren komma ihåg när de bläddrar till webbplatsen under en session eller vid behov från en session till nästa. Vissa begärda tjänster kan inte tillhandahållas utan denna typ av cookies.

Dessa cookies används inte för andra ändamål och installeras vanligtvis av ägaren eller operatören på webbplatsen. De kan delas in i surfa cookies eller session cookies, vilket garanterar normal surfning och användningen av en webbplats (t ex gör det möjligt att göra ett köp eller inloggning för att komma åt begränsade områden); analytikercookies, som liknar tekniska cookies när de används direkt av webbplatsoperatören för att samla information, i samlad form, antal användare och hur de besöker webbplatsen. funktionalitetscookies, som tillåter användaren att bläddra enligt en uppsättning av valda kriterier (till exempel språk, de produkter som valts för inköp) för att förbättra tjänsten som erbjuds användaren.

Användarens förhandsgodkännande är inte obligatoriskt att installera dessa cookies, även om skyldigheten förblir meddelad i enlighet med lagens artikel 13. Webbplatsens operatör kan tillhandahålla detta meddelande på det sätt som den anser lämpligast.

De tekniska cookies som används av webbplatsen anges nedan:

Session cookies:


cookienamn

Beskrivning

JSESSIONID

Genereras när HTTP-användarsessionen skapas och underhålls under hela sessionens gång

JSSCounter

Counter som spårar antalet besökta sidor i undersökningen som genomfördes kvartalsvis på piaggiogroup.com

has_js

Hjälper webbplatsen att verifiera webbläsarens javascriptfunktionalitet

__utmc

Används av Google Analytics; det är den numeriska hash för kontot (t ex 53891381). Mer information finns i Googles sekretesspolicy och Googles cookiepolicy.

Permanenta cookies:
cookienamn
Beskrivning
__utmz
Används av Google Analytics; spårar följande information: numerisk hash-kontodata, åtkomsttid, specifik information om åtkomst, antal händelser, nyckelord, ursprung och land. Giltig i sex månader.
__utmt
Används av Google Analytics för att optimera överföringen av data på webbplatser med hög trafik. Används för prestationsändamål. Giltig i 10 minuter.
__utmb
Används av Google Analytics; spår följande information: numerisk hash-kontodata, åtkomsttid, viss inloggningsinformation. Giltig i en halvtimme.
__utma
Används av Google Analytics; spårar följande information: numerisk hash-kontodata, slumptal, åtkomsttid, antal händelser. Giltig i två år.

JSSfeedback

Detta är cookies för användare som har tryckt på knappen "Feedback" i kvartalsundersökningen på piaggiogroup.com.

surveynameNo

Namn på den unika cookie baserat på titeln på undersökningen som visas kvartalsvis på piaggiogroup.com. Det är en räknare som mäter hur många gånger en användare har valt "nej" -knappen i undersökningen.

surveynameYes

Namn på den unika cookie baserat på titeln på undersökningen som visas kvartalsvis på piaggiogroup.com. Det är en räknare att mäta om en användare har valt "ja" -knappen i undersökningen.

privacycookie

Namn på cookie som spårar huruvida användaren har bekräftat cookiepolicyen, som beskrivs i meddelandet som visas på användarens första besök på webbplatsen. Varaktighet: ett år.

SESS <XYX>

Teknisk cookie som hanteras av CMS, unik instansierad för varje anonym användare av webbplatsen. Varaktighet: en månad

session_api_session

Genererar ett slumptal när du börjar använda webbplatsen och är avgörande för att webbplatsen ska fungera korrekt. Varaktighet: en månad

2) Profilering av cookies

Profileringscookies är utformade för att skapa profiler om användarna och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de inställningar som användaren uttryckte under surfning. Dessa cookies används för att presentera det bästa innehållet för användarna enligt deras intressen. Dessa typer av cookies kan användas för att visa riktade annonser eller för att begränsa antalet gånger en annons visas. Med tanke på den stora invasionen av användarnas privatliv som dessa enheter kan innebära, kräver italiensk och europeisk lagstiftning användaren att bli korrekt informerad om användningen av dessa cookies och att ge ett giltigt samtycke.
Profileringskakor kräver förhandsgodkännande från användaren, i enlighet med artikel 23 i lagdekret 196/2003. Denna webbplats erhåller detta samtycke i de formulär som föreskrivs i förordningarna, med hjälp av bannern som visas vid det första besöket och den utökade upplysningen som tillåter användaren att bevilja eller neka det relevanta samtycket.

3) Cookies från tredje part

När du surfar på webbplatsen kan användarna också få cookies från olika webbplatser eller webbservrar (tredjepartskakor) på sina terminaler: det här händer eftersom det kan finnas element på webbplatsen som bilder, kartor, ljud eller specifika länkar till webbsidorna av andra domäner som bor på andra servrar än den som är värd för den begärda webbsidan. Dessa cookies ställs in direkt av operatörer av webbplatser eller andra servrar än webbplatsen.

Denna webbplats använder inte cookies från tredje part och därför är det inte nödvändigt att erhålla användarens uttryckliga samtycke.